Sabato 28 – Milano Jiu Jitsu Challenge 2015 (Milano) –

https://www.facebook.com/MilanoChallenge

www.milanochallenge.com

(venerdi 27 Corso Arbitro)