Sabato 20 e Domenica 21

Torino Jiu Jitsu Challenge (Torino)

https://www.facebook.com/TorinoJiuJitsuChallenge

http://www.tjjchallenge.org/ (venerdi 19 Corso Arbitro)